Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.8 ze dne 11.4.2004

  Zápis č. 8 /  2012

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  11. 4. 2012 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :        p. Souček, Ing. Čebiš, Ing. Procházková, Ing. Švadlenková, Lainová

Omluveni:      

Hosté:             Ing. Doktor, Ing. Řezníček

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

5/15-2008       Pozemek pro umístění kontejnerů na odpadky – Bude zpracována PD

k žádosti o územní souhlas. Projektant Atelier Botyč, s. r. o. prověřuje možnost umístění kontejnerů na námi navrhovaných místech se zainteresovanými organizacemi. Sleduje pan Souček. Úkol trvá.

1/25-2008       Dluhy za služby spojené s užíváním bytu. Soudní řízení s p. Hláskem proběhlo dne 14.6.10 , je předáno na exekuci. S p. Heclem se řízení uskuteční 18. 10. 2011, dostali jsme předvolání k soudu, jednání bylo odročeno na 15. 12. 2011,JUDr. Hrabětová si vyžádá další podklady pro toto jednání. Ing. Procházková  a Ing. Řezníček budou pravděpodobně předvoláni k podání svědectví. Sleduje Ing. Procházková. Ing. Procházková a Ing. Řezníček podali 15. 12. Svědectví. Soudní řízení bylo odloženo na únor 2012. Soudce odložil jednání bez udání důvodu a bez stanovení nového termínu.  Úkol trvá.

1/08-2009       Zatékání do bytu p. Kopřivy.1196/13. Je podána žaloba na uznání reklamace. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

1/19-2009       Dotace Zelená úsporám – Žádost prošla schvalovacím procesem, čeká se na vystavení příslušné smlouvy. Ing. Řezníček informoval o dodatečných požadavcích na další doplnění podkladů ministerstva životního prostředí. Na zpracování těchto podkladů spolupracuje firma RCB servis, s. r. o., která průběžně konzultovala a spolupracovala při veškerých činnostech spojených se snahou získat dotace z programu „Zelená úsporám“. Současně tato společnost zaslala konečné znění mandátní smlouvy se zapracovanými připomínkami. Smlouva byla uzavřená a podepsaná a odeslaná dne 23. 10. 2011. V současné době se doplňují a zpřesňují podklady k podané žádosti o dotaci. Byla podaná konečná doplněná žádost. Sleduje Ing. Řezníček.

1/1-2011                     Ověření kvality zateplení termo-kamerou – měření bylo provedeno dne 24.1.11 v ranních hodinách. Závěry měření a důsledky se projednávají se zhotovitelem prací. Sleduje Ing. Řezníček. Úkol trvá.

2/6–2011         Vytápění – V rámci objednané technické pomoci bylo provedeno měření na výměníku 1193. Současně byl předložen hrubý odhad nákladů na zásadní úpravu v jedné výměníkové stanici – cca 410 tis. Kč. Dle informace Pražské teplárenské, a. s. Budou postupně prováděny rekonstrukce výměníkových stanic – regulace a to předběžně v 1.Q příštího roku. Dle výsledků těchto rekonstrukcí bude posuzen případný další postup. Sleduje p. Souček a ing. Čebiš. Úkol trvá.

3/14/2011        Nátěry rezavějícího oplechování na horní střeše, nabídky na práce si vyžádal pan Souček, vybrána byla firma BUK, s. r. o. Cena cena 15 000.- Kč. Bude dohodnut vhodný termín realizace. Sleduje pan Souček

1 / 18/2011      Jednání s firmou SULKO, jednání na téma reklamací týkajících se vstupních dveří, jednání proběhlo  3. 11. 2011 zúčastnili se Ing. Řezníček, pan Souček,  Ing. Procházková a Ing. Čebiš. Byly projednány závady, způsob jejich odstranění s termínem ukončení 16. 12. 2011. Ing. Procházková písemně zaurgovala neplnění závěrů z uvedeného jednání, Firma Sulko s omluvou sdělila, že mají potíže s některými subdodávkami a požádala o odklad termínu ukončení na 13. 1. 2012.  Byly provedeny dohodnuté úkony v náhradním termínu, probíhá zkušební provoz, výsledky zkušebního provozu nejsou uspokojivé, bude uplatněna reklamace u generálního dodavatele, tj. u firmy RENOMIX. Reklamaci sepíše Ing. Procházková, závady sledují a zaznamenávají pan Souček spolu s Ing. Čebišem. Reklamace byla sepsána a odeslána zhotoviteli doporučeným dopisem. Ing. Procházková bude urgovat písemné potvrzení reklamace. Dále sleduje Ing. Procházková

6/19/2011        Dne 14. 10. 2011 v bytě č. 2, Rajmonova 1194, uživatel pan Slavíček, praskl přívod vody do WC. Došlo k vytopení elektrických rozvodů ve vestibulu, v důsledku toho k výpadku provozu výtahu s nutností vyproštění uvízlých osob a následné revizi elektro servisem výtahů OTIS. Výtah nebyl v provozu do 17. 10. 2011, dále došlo k promáčení izolace podhledu ve vestibulu s poškozením rozvodů osvětlení vestibulu. Po provedených opravách bude uhrazení  nákladů uplatněno u pana Slavíčka.

5/24/2011        Pan Souček provede preventivní kontrolu dešťových svodů v 15. Patře. Úkoll splněn. Po provedené kontrole budou vyměněny 2 dešťové svody. Sleduje pan Souček.

1/2/2012          Vzedmutí plovoucí podlahy po opravě havárie ÚT v bytě č.3, 1198 – Stížnost paní Horákové, byt č. 3, vchod 1198/. Po provedené opravě zůstává mokrý beton, po prohlídce se obáváme, že oprava nebyla provedena kvalitně a dochází opakovaně k úniku vody z ústředního topení. S provádějící firmou bylo dohodnuto sledování vady a řešení po skončení topné sezony Jednání s firmou Ježek se zúčastnil pan Souček. Úkol trvá.

1/4/2012                     S TPÚ SBD Praha 8 bude dohodnut způsob výměny nefunkčních měřidel tepla a vodoměrů.  Ing. Procházková objednala výměnu případně opravu nefunkčních měřidel. Nefunkční měřidla byla vyměněna. Úkol splněn.

3/4/2012          Byly jednotlivým členům výboru předány upomínky, které budou rozdány dlužníkům proti podpisu, bydlícím mimo Rajmonovu a panu Heclovi budou zaslány doporučeně.  Dosud se nepodařilo předat všechny upomínky, úkol pokračuje. Zajistí pí Lainová .

2/5/2012          Výbor projednal nabídky na výměnu vodoměrů teplé a studené vody, budou požádány další firmy o nabídku pro porovnání nákladů. Na základě porovnání nabídek bude zpracován návrh pro shromáždění vlastníků. Sleduje pan Souček a Ing. Procházková

3/5/2012          Na základě havárie kompenzátoru v domě č. 1193, která způsobila značné škody ve společných prostorách domu a ve dvou patrech. Bude rozeslán dopis vlastníkům bytových jednotek vybavených kompenzátory se žádostí na provedení vizuální kontroly jejich stavu a písemné nahlášení případných závad. Dopis  Ing. Procházková. Výměna špatných kompenzátorů probíhá, sleduje Ing. Čebiš 

4/ 5/ 2012        Ing. Procházková a pan Souček zpracovali a podali 3x oznámení škodní události k pojištění odpovědnosti za škodu ke škodám vzniklým havárií kompenzátoru v domě č. 1193. Pan Souček pořídil fotodokumentaci. Škiodní událost byla uzavřena, úkol splněn.

1/6/2012          Ing. Procházková a pan Souček porovnají náklady v návrhu servisní smlouvy na servis a opravy systému detekce úniku plynu a EPS (firma CMS – v likvidaci, nástupní firma ProfiProEZ ). Návrh smlouvy a ceny byly porovnány s ceníky konkurenčních firem, po tomto porovnání byla uzavřena smlouva s firmou  ProfiProEZ. Úkol splněn.

3/6/2012          Ing. Procházková rozešle druhé urgence na odevzdání čestných prohlášení o počtu fyzických a právvnických osob užívajících bytovou jednotku. Dosud nebylo odevzdáno 15 čestných prohlášení.Úkol splněn.

1/7/2012          6. shromáždění Společenství Rajmonova 1192 -1198 se bude konat 29. 5. 2012 ve velkém sále Kulturního domu Ládví od 18.00 hod. Objednávku sálu zajistí Ing. Procházková. Oznámení termínu bude vyvěšeno na nástěnkách. Oznámení napíše Ing. Procházková, vyvěsí paní Lainová. Úkol splněn

2/7/2012          Návrhy na program 5. shromáždění připraví všichni členové výboru do příští schůze. Úkol splněn

3/7/2012          Upozornění na nesprávný způsob otevírání vstupních dveří tahem za klíč zasunutý do zámku. Upozornění napíše Ing. Procházková, vyvěsí na nástěnky pani |Lainová. Úkol splněn

3/7/2012          Pracovního jednání zástupců Společenství konaného v pondělí 16. 4. 2012 se za náš výbor zůčastní Ing. Procházková, Ing. Čebiš a paqn Souček

 

B/ Nové úkoly:

 

1/8/2012          Na stížnost Ing. Grygara na výměnu nefunkčního měřidla písemně odpoví Ing. Procházková.

2/8/2012          Stížnosti na kvalitu úklidu byly projednány. Stížnosti, u kterých není uvedeno číslo bytu a vchodu a není čitelný podpis jsou brány jako anonymy a výbor se jimi nebude zabývat.  Stížnost vlastníků ze vchodu č. 1195 / 7 byla projednána s uklízecí firmou. Konstatujeme, že pro mytí 40 let starého PVC byla vyzkoučena řada různých prostředků, ale ze 40 let starého PVC se nepodaří udělat nové. Připomínáme, že stížnosti na kvalitu úklidu je nutno posuzovat ve vazbě na harmonogram úklidu, který je vyvěšen na nástěnkách ve všech vchodech. Budou vyžádány cenové nabídky na výměnu PVC na chodbách a připraven plán realizace. Připraví Ing. Procházková

3/8 /2012         Příprava 6. Shromáždění:

                                   Zvací dopis, pozvánku, plnou moc, přílohu pro volbu zapisovatele, sčitatelů a ověřovatele,Informaci o hlasování PER ROLLAM, zprávu o činnosti výboru a návrh usnesení – připraví Ing. Procházková

                        Zprávu kontrolní komise připraví Ing. Doktor

                        Přílohu – hospodaření výboru za rok 2011 a zpřesnění finančního plánu čerpání               z fondu oprav v roce 2012 a 2013 připraví Ing. Švadlenková

                        Informaci o dotačním řízení Zelená úsporám připraví Ing. Řezníček

                        Návrh plánu oprav v roce 2012 a 2013 připraví Pan Souček, Ing. Čebiš a Ing.                  Procházková

                        Pro projednání na příští schůzi výboru

 

C/ Přijatá usnesení :

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry k jednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny.

 

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru:

Nejsou.

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü  presenční listina přítomných

 

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční  25. 4. 2012 v 19.00 hod.

 

V  Praze dne: .  11. 4, 2012. 

Zapsala :   Ing. Procházková