Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.13 ze dne 20.6.2012

  Zápis č. 13 /  2012

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  20. 6. 2012 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :        p. Souček, Ing. Čebiš, Ing. Procházková, Ing. Švadlenková, Lainová

Omluveni:      

Hosté:             Ing. Doktor

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

 

5/15-2008       Pozemek pro umístění kontejnerů na odpadky – Bude zpracována PD

k žádosti o územní souhlas. Projektant Atelier Botyč, s. r. o. prověřuje možnost umístění kontejnerů na námi navrhovaných místech se zainteresovanými organizacemi. Sleduje pan Souček. Úkol trvá.

1/25-2008       Dluhy za služby spojené s užíváním bytu. Soudní řízení s p. Hláskem proběhlo dne 14.6.10 , je předáno na exekuci. S p. Heclem se řízení uskuteční 18. 10. 2011, dostali jsme předvolání k soudu, jednání bylo odročeno na 15. 12. 2011,JUDr. Hrabětová si vyžádá další podklady pro toto jednání. Ing. Procházková  a Ing. Řezníček budou pravděpodobně předvoláni k podání svědectví. Sleduje Ing. Procházková. Ing. Procházková a Ing. Řezníček podali 15. 12. Svědectví. Soudní řízení bylo odloženo na únor 2012. Soudce odložil jednání bez udání důvodu a bez stanovení nového termínu.  Úkol trvá.

1/08-2009       Zatékání do bytu p. Kopřivy.1196/13. Je podána žaloba na uznání reklamace. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

2/6–2011         Vytápění – V rámci objednané technické pomoci bylo provedeno měření na výměníku 1193. Současně byl předložen hrubý odhad nákladů na zásadní úpravu v jedné výměníkové stanici – cca 410 tis. Kč. Dle informace Pražské teplárenské, a. s. Budou postupně prováděny rekonstrukce výměníkových stanic – regulace a to předběžně v 1.Q příštího roku. Dle výsledků těchto rekonstrukcí bude posuzen případný další postup. Sleduje p. Souček a ing. Čebiš. Úkol trvá. Další postup týkající se výměníkových stani bude řešen v úkolu č. 1 / 13 / 2012.

6/19/2011        Dne 14. 10. 2011 v bytě č. 2, Rajmonova 1194, uživatel pan Slavíček, praskl přívod vody do WC. Došlo k vytopení elektrických rozvodů ve vestibulu, v důsledku toho k výpadku provozu výtahu s nutností vyproštění uvízlých osob a následné revizi elektro servisem výtahů OTIS. Výtah nebyl v provozu do 17. 10. 2011, dále došlo k promáčení izolace podhledu ve vestibulu s poškozením rozvodů osvětlení vestibulu. Po provedených opravách bude uhrazení  nákladů uplatněno u pana Slavíčka.

2/5/2012          Výbor projednal nabídky na výměnu vodoměrů teplé a studené vody, budou požádány další firmy o nabídku pro porovnání nákladů. Na základě porovnání nabídek je  zpracován návrh pro shromáždění vlastníků. Po projednání na 6. Shromáždění bude realizace v roce 2013. Sleduje pan Souček a Ing. Procházková

3/5/2012          Na základě havárie kompenzátoru v domě č. 1193, která způsobila značné škody ve společných prostorách domu a ve dvou patrech. Bude rozeslán dopis vlastníkům bytových jednotek vybavených kompenzátory se žádostí na provedení vizuální kontroly jejich stavu a písemné nahlášení případných závad. Dopis  Ing. Procházková. Výměna špatných kompenzátorů probíhá, 6. 6. 2012 byla provedena výměna 7 ks kompenzátorů ve vchodech 1192 a 1193. sleduje Ing. Čebiš 

2/9/2012          Ing. Procházková uplatnila písemně reklamaci č. 42 u firmy RENOMIX, zaurgovala písemně potvzzení přijetí této reklamace. Nyní probíhá jednání pro uskutečnění schůzky s vedením RENOMIXU pro projednání postupu pro odstranění reklamovaných závad. Ing. Procházková odeslala druhou urgenci potvrzení přijetí reklamace č. 42. Pokud RENOMIX, s. r. o. nesplní svoji povinnost, bude potvrzení přijetí reklamace vymáháno soudní cesttou

3 / 11 / 2012    Výbor projednal návrh smlouvy o poskytování služeb – poskytování odborných konzultací, porad a analýz. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, 1 rok. Smlouva byla uzavřena, úkol splněn.

5 / 11 / 2012    Nabídku na odstranění závad uvedených ve zprávě o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení zajistí Pan Souček.  Požádali jsme o doplnění poředložené nabídky.

1 / 12 / 2012    Oznámení o odstávce teplé vody vypracuje Ing. Procházková, vyvěšení na nástěnkách zajistí pani Lainivá. Úkol splněn.

2 / 12 / 2012    Proběhlo jednání na téma závad a poruch vstupních dveří s firmou Sulko, s. r. o., kterého se za Sulko zúčastnil regionální ředitel pro kraj Praha. Z tohoto jednání vznikl návrh oprav a změn zámků, klik a dalších částí vstupních dveří. Úpravy a změny budou provedeny na jednom páru dveří ve vchodu 1198. Následně proběhne min. 2-měsíční zkušební provoz. Pokud se úpravy osvědčí a nastane bezporuchový provoz, budou úpravy provedeny u všech vstupních dveří. Pokud úpravy nepřinesou uspokojivé výsledky, budeme pokračovat v hledání dalších postupů v rámci reklamace. Sleduje pan Souček a Ing. Čebiš

3 / 12 / 2012    K připomínce pana Cihelky na téma vyčistění PVC nebo jeho výměny na chodbách našeho domu výbor požádal o posouzení problematiky odbornou firmu. Na základě posudku této firmy a po ukončení hlasování PER-ROLLAM o bodech č. 9 a 10 výbor učiní rozhodnutí. Rozhodnutí je uvedeno v bodě č. 4 / 13 / 2012. Sleduje Ing. Procházková

 

B/ Nové úkoly:

 

1 / 13 / 2012    Jednání s a . s. Pražská teplárenská o předpokládané rekonstrukci výměníkových stanic v našem domě se uskuteční 27. 6. 2012 v 17.00 hod. Jednání se zúčastní Ing. Procházková, pan Souček a Ing. Čebiš.

2 / 13 / 2012    Firma TES Media požádala o vydání „post“ klíče pro roznášku časopisů a dalších materiálů. Vzhledem k tomu, že firma proti podpisu 1 ks. výše uvedeného klíče obdržela, výbor rozhodl, že další klíč nebude firmě vydán. Firma si musí vyřešit přeedávání klíče mezi svými zaměstnanci.

3 / 13 / 2012    Předběžné výsledky Hlasování PER ROLLAM o bodech č. 9 a 10 Prodramu 6. Shromáždění  Společenství Rajmonova 1192 – 1198. Oba uvedené body byly odsouhlaseny více než 75 % vlastnických podílů. Přesná procenta budou uvedena při zveřejnění zápisu ze 6 Shromáždění, Usnesení z tohoto shromáždění a výsledků hlasování PER ROLLAM.

4 / 13 / 2012    Na základě výsledků hlasování PER ROLLAM a posudku odborné firmy rozhodl výdor o výměně PVC na chodbách v našem bytovém domě. Byly projednány návrhy smluv na přípravné práce a pokládku PVC. Vhledem k  perfektně zpracovanému technologickému postupu, použitým kvalitním materiálům a rychlosti provedení byla uzavřena smlouva s firmou Filip Thomson. Na podestách bude použito lino „Extra zátěž“, v průchozích chodbách bde použito lino „Standard“. Práce budou zahájeny 2. 7.  2012. Předběžná doba prací 2 měsíce. Sleduje pan Souček.

 

C/ Přijatá usnesení :

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry k jednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny.

 

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru:

Nejsou.

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü  presenční listina přítomných

 

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční  4. 7. 2012 v 19.00 hod.

 

V  Praze dne:  20. 6, 2012. 

Zapsala :   Ing. Procházková