Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.20 ze dne 9.11.2011

  Zápis č. 20 /  2011

 

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  9. 11. 2011 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :        p. Souček, Ing. Čebiš, Ing. Procházková, Ing. Švadlenková, Lainová

Omluveni:      

Hosté:             Ing. Doktor

                         

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

5/15-2008       Pozemek pro umístění kontejnerů na odpadky – Bude zpracována PD

k žádosti o územní souhlas. Sleduje pan Souček. Úkol trvá.

1/25-2008       Dluhy za služby spojené s užíváním bytu. Soudní řízení s p. Hláskem proběhlo dne 14.6.10 , je předáno na exekuci. S p. Heclem se řízení uskuteční 18. 10. 2011, dostali jsme předvolání k soudu, jednání bylo odročeno na 15. 12. 2011,JUDr. Hrabětová si vyžádá další podklady pro toto jednání. Ing. Procházková  a Ing. Řezníček budou pravděpodobně předvoláni k podání svědectví. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

1/08-2009       Zatékání do bytu p. Kopřivy.1196/13. Je podána žaloba na uznání reklamace. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

1/19-2009       Dotace Zelená úsporám – Žádost prošla schvalovacím procesem, čeká se na vystavení příslušné smlouvy. Ing. Řezníček informoval o dodatečných požadavcích na další doplnění podkladů  ministerstva životního prostředí. Na zpracování těchto podkladů spolupracuje firma RCB servis, s. r. o., která průběžně konzultovala a spolupracovala při veškerých činnostech spojených se snahou získat dotace z programu „Zelená úsporám“. Současně tato společnost zaslala konečné znění mandátní smlouvy se zapracovanými připomínkami. Smlouva byla uzavřená a podepsaná a odeslaná dne 23. 10. 2011. Sleduje Ing. Řezníček.

 2/04-2010      Havárie stoupacího vedení ÚT. Úhradu nákladů z ČP do FO - pojistná událost čj. 322 87 18. Dodatečné podklady předány na SBD 8 a ČP .Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

1/1-2011                     Ověření kvality zateplení termo-kamerou – měření bylo provedeno dne 24.1.11 v ranních hodinách. Závěry měření a důsledky se projednávají se zhotovitelem prací. Sleduje Ing. Řezníček. Úkol trvá.

2/3–2011         Vzedmutí plovoucí podlahy po opravě havárie ÚT v bytě č.3, 1198 – s provádějící firmou bylo dohodnuto sledování vady a řešení po skončení topné sezony.  Sleduje Ing. Řezníček. Úkol trvá.

2/6–2011         Vytápění – V rámci objednané technické pomoci bylo provedeno měření na výměníku 1193. Současně byl předložen hrubý odhad nákladů na zásadní úpravu v jedné výměníkové stanici – cca 410 tis. Kč. Výbor posoudí celou záležitost po prověření na referenčních stanicích. Sleduje Ing. Řezníček.Úkol trvá.

4/7-2011         Chybějící termoregulační ventily – při odečtech spotřeb tepla byly zjištěny chybějící termo-ventily v bytech 1194/32 a 1195/29. Vlastníci bytů byli vyzváni k dodatečnému osazení. Sleduje Ing. Řezníček. Úkol trvá.

3/9-2011         Kontrola měřidel spotřeby energií v bytech -  členové výboru provedou namátkovou kontrolu vytipovaných měřidel. Sleduje Ing. Řezníček.                                                                  

2/14-2011.      Provedení obkladů soklu objektu, nabídku zajistil pan Souček za cenu 997.- Kč/ m2, jedná se přibližně o 70 m2. Nabídka byla odsouhlasena, realizace byla zahájena a pokračuje. Předpokládané ukončení 30. 11. 2011. Zajišťuje  pan Souček

3/14-2011       Nátěry rezavějícího oplechování na horní střeše, nabídku na práce si vyžádá pan Souček, realizace z důvodu nevhodných klimatických podmínek odložena na jaro. Sleduje pan Souček

1/17 – 2011     Ing. Čebiš a pan Souček provedou ve spolupráci s odbornou firmou revizi odběrných míst ve srovnání se smlouvou s PRE. Na základě výsledků bude jednáno o vyřazení přebytečných elektroměrů.

1 / 18 – 2011   Budou stanoveny termíny pro jednání s firmou SULKO, jednání na téma reklamací týkajících se vstupních dveří, jednání proběhlo  3. 11. 2011 zúčastnili se měli Ing. Řezníček, pan Souček a Ing. Procházková a Ing. Čebiš. Byly projednány závady, způsob jejich odstranění s termínem ukončení 16. 12. 2011.

4 / 18 / 2011    Žádost o proplacení havarijního výjezdu Ing. Luboše Říhy byla projednána a zamítnuta, řešení závady nebylo projednáno s žádným členem výboru, nebyla objednána žádná z doporučených firem, firma, kterou objednal Ing. Říha opravu neprovedla. Ing. Říhovi odpoví Ing. Procházková. Úkol splněn

1/19 / 2011      Jednání o reklamacích a záručních opravách vchodových dveří se uskuteční 3. 11. 2011 ve 14.00 hod. Za Společenství se zúčastnili  Ing. Procházková, Pan Souček , Ing. Řezníček a Ing. Čebiš. Byly projednány závady, způsob jejich odstranění s termínem ukončení 16. 12. 2011.

2/19/2011        Stížnost manželů Kohoutových , byt č. 11, Rajmonova 1193 na paní Renátu Šimkovou na  nedodržování časového rozpětí pro provádění hlučných prací při rekonstrukci bytu č. 10,Rajmonova 1193.Dopis paní šimkové zpracuje Ing. Procházková. Úkol splněn.

3/19/2011        Stížnost paní Oborné na nefunkční zvonek – probíhá jednání s odbornou firmou na odstranění závady. Neodborným zásahem uživatelem bytu došlo k poškození zvonku, opravu na náklady uživatele je možno dohodnout s panem Mališkou. Sleduje pan Souček

4/19/2011        Smlouvu s Českou poštou na téma nevhazování letáků do poštovních schránek náležejících k jednotlivým bytovým jednotkám  nebude výbor našeho Společenství řešit, názor na tuto problematiku je u jednotlivých vlastníků různý.

5/19/2011        Návrh Ing. Švadlenkové na změnu rozúčtovávání služeb spojených s užíváním bytových jednotek ze způsobu rozúčtovávání podle velikosti bytové jednotky na systém rozúčtovávání podle počtu osob v bytové jednotce bydlící . Návrh materiálu připraví Ing. Švadlenková a rozešle ho členům výboru k připomínkám.

6/19/2011        Dne 14. 10. 2011 v bytě č. 2, Rajmonova 1194, uživatel pan Slavíček, praskl přívod vody do WC. Došlo k vytopení elektrických rozvodů ve vestibulu, v důsledku toho k výpadku provozu výtahu s nutností vyproštění uvízlých osob a následné revizi elektro servisem výtahů OTIS. Výtah nebyl v provozu do 17. 10. 2011, dále došlo k promáčení izolace podhledu ve vestibulu s poškozením rozvodů osvětlení vestibulu. Po provedených opravách bude uhrazení  nákladů uplatněno u pana Slavíčka.

 

 

B/ Nové úkoly:

 

1/20/2011        Stížnost pana Kopřivy  / 1196, byt č. 38 14. Patro na dlouhodobý zápach v bytě. Po prověření bylo zjištěno, že je prasklé kanalizační potrubí, opravu zajistí pan Souček, hradí Společenství.

2/20/2011                   V místnosti mandlu bude doplněna výlevka pod přívodem vody. Zajistí pan Souček

 

C/ Přijatá usnesení :

 

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry k jednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny.

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru:

Nejsou.

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü  presenční listina přítomných

 

Příští schůze výboru se uskuteční  23. 11. 2011 v 19.00 hod.

 

V  Praze dne: . 9. 11.  2011.  

Zapsala :   Ing. Procházková