Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis č.3 ze dne 4.2.2009

5. 2. 2009

Zápis č. 03 / A 25 / 2009

 

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  4. 2. 2009 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :         Ing. Procházková, pí Lainová, Mgr. Háková, Ing. Řezníček ,

 

Omluveni:         pí Rambousková, p. Slapnička

 

Hosté:              Ing. Doktor

 

Zástupce SBD Praha 8: nepřítomen

                         

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

2/17.    Reklamace nátěru a zábradlí – Opravy byly provedeny s výjimkou nepřístupných bytů. Je sestaven seznam dosud neopravených závad. Zhotovitel bude vyzván k zahájení dalších oprav až po příznivějším počasí.   Postup prací bude sledovat Ing. Procházková. Úkol trvá.

2/14     Nové smlouvy na dodávky energií jsou již uzavřeny. Zbývá dokončit smluvní vztahy na pronájem nebytových prostor. Sleduje Mgr. Háková. Úkol trvá.

5/15     Pozemek pro umístění kontejnerů na odpadky – Umístění na pozemcích parc.č. 2364/296 a event. p.č. 2364/53 k.ú. Kobylisy (cca 15 m2) sleduje Ing. Procházková s pí. Lainovou. Úkol trvá.

3/21     Finanční vypořádání mezi SBD 8 a Společenstvím – Dohoda o finančním vypořádání - poslední verze k 30.9.08 bude potvrzena . Sleduje  pí. Rambousková. Úkol trvá.

5/21     Dlužníci a jejich dluhy. Na základě aktualizovaného seznamu dlužníků rozešle v polovině února 2009 správce domu upomínky na úhradu dluhů. Zpráva o stavu bude předkládána na každé schůzi výboru. Sleduje pí.Rambousková.

Úkol trvá.

1/22     Revitalizace – výběrové řízení – Vzhledem k rozdílnosti zpracování nabídek byly jednotliví uchazeči vyzváni k dalšímu doplnění s termínem do 31.1. Sleduje Ing. Řezníček. Úkol trvá. 

1/24     Reklamace malby společných prostor. Na základě seznamu vad k 5.11.08 byl vystaven reklamační protokol a odeslán na zhotovitele. Oprava maleb bude probíhat postupně. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

1/25     Dluhy za služby spojené s užíváním bytu. Po projednání s účtárnou zůstávají dlužníci : David Humlhanz, Klára Otáhalová. Pokyn k zahájení vymáhání dluhu p. Humlhanza byl odeslán.Sleduje Ing. Procházková.Úkol trvá.

3/25     Netěsnost kanalizace v kolektoru. Definitivní oprava bude objednána u správce domu až za příznivého počasí. Sleduje Ing Řezníček. Úkol trvá.

1/01     Stanovisko p. Jiráska 1193/22 k Návrhu na změnu prohlášení vlastníka. Výbor obdržel nesouhlasné stanovisko s navrhovanou změnou a současně upozornění na možnost právní obrany. Celá záležitost bude znovu posouzena. Sleduje celý výbor.

2/01     Financování výměny oken. Výsledkem hlasování o financování výměny oken je souhlas s návrhem výboru ve výši 76,92 % podílů vlastníků (Q je dle Stanov 75 %). Přesto výbor se zřetelem na závažné připomínky některých vlastníků předloží na shromáždění další návrh způsobu tohoto financování. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

1/02     Chybná montáž vodoměrů. Byla provedena oprava montáže s výjimkou jednoho vodoměru, který po dohodě s vlastníkem bude opraven v příštím týdnu.      Sleduje Ing. Řezníček. Úkol trvá.

2/02     Bankovní výpisy za 11 a 12/2008. Bankovní výpisy za uvedené období předá do účtárny pí. Hlavničkové  pí. Rambousková. 22. 1. 2009. Úkol splněn.

3/02     Předběžné požadavky  na nehavarijní opravy topení bude evidovat pí Lainová. Oprava bude provedena po ukončení topné sezony.

4/02     Fakturu za odečet a výměnu trubiček RTN, odečet bytových vodoměrů projedná s panem Němcem pí Rambousková. Úkol splněn.

 

B/ Nové úkoly :

1/03     Návrh na odměny funkcionářů výboru na příští schůzi připraví Ing. Procházková..

2/03     Odečty energií za rok 2008. Byly provedeny odečty s výjimkou nepřístupných bytů i po náhradním termínu a to 1194/32 - p.Hrouda, 1195/18 pí Rollová, 1195/27 p. Slovák, 1196/16 pí Štěrbová, 1197/29 pí Kubicová, 1198/21 pí Poláková. U těchto vlastníků bude provedeno vyúčtování nákladů za energie podle přijatých pravidel včetně penalizační přirážky. Informace.

3/03     Platba za odpady. Způsob výpočtu úhrady poplatku za  odpad prověří u správce do příští schůze Ing. Procházková.

 

C/ Přijatá usnesení :

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry k jednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny.

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru:

Nejsou.

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü  presenční listina přítomných

 

Příští schůze výboru se uskuteční  18. 2. 2009 v 19.00 hod.

 

V  Praze dne: 4.  2.  2009. 

 

Zapsal : Ing. Řezníček   v.r.