Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis č.1 ze dne 7.1.2009

13. 1. 2009

Zápis č. 01 / A 25 / 2009

 

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  7. 1. 2009 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :         Ing. Procházková, Ing. Řezníček, pí Lainová, , pí Rambousková, , p. Slapnička, Mgr. Háková

 

Omluveni:

 

Hosté:              Ing. Doktor

 

Zástupce SBD Praha 8: nepřítomen

                         

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

2/17.    Reklamace nátěru a zábradlí – Opravy byly provedeny s vyjímkou nepřístupných bytů. Je sestaven seznam dosud neopravených závad. Zhotovitel bude vyzván k zahájení dalších oprav až po příznivějším počasí.   Postup prací bude sledovat Ing. Procházková. Úkol trvá.

4/20b) Oprava schodů – Dne 11.12 se uskutečnilo předání prací uskutečněných do konce roku 2008. Sleduje Ing. Procházková.Úkol splněn.

2/14     Nové smlouvy na dodávky energií jsou již uzavřeny. Zbývá dokončit smluvní vztahy na pronájem nebytových prostor. Sleduje Mgr. Háková. Úkol trvá.

5/15     Pozemek pro umístění kontejnerů na odpadky – Umístění na pozemcích parc.č. 2364/296 a event. p.č. 2364/53 k.ú. Kobylisy (cca 15 m2) sleduje Ing. Procházková s pí. Lainovou. Úkol trvá.

6/16     Výměna oken ve společných prostorách. V prvé polovině prosince 2008                byla provedena výměna oken na společných prostorách. Úhrada bude provedena po odstranění nedodělků, eventuelně zádržné. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

6/20     Financování výměny oken. Upravený návrh hlasování o změně Prohlášení vlastníka byl předán do všech poštovních schránek a zaslán mimobydlícím. Zajistí Ing. Procházková s pí Lainovou. Úkol splněn.

3/21     Finanční vypořádání mezi SBD 8 a Společenstvím – Dne 18.9.08 jsme obdrželi návrh na finanční vypořádání s SBD 8. Návrh se průběžně projednává a doplňuje. Záležitost bude znovu posouzena na příští schůzi. Sleduje  pí. Rambousková. Úkol trvá.

4/21     Stavební povolení na Revitalizaci domu – Stavební řízení bude ukončeno vydáním stavebního povolení dne 12.1.09. Výbor zmocňuje Ing. Řezníčka ke vzdání se práva na odvolání a vyzvednutí pravomocného rozhodnutí. Úkol trvá.

 5/21    Dlužníci a jejich dluhy. Na základě aktualizovaného seznamu dlužníků zpracoval a rozeslal správce domu upomínky na úhradu dluhů. Zpráva o stavu bude předkládána na každé schůzi výboru. Sleduje pí. Rambousková.Úkol trvá.

1/22     Revitalizace – výběrové řízení – Dne 9.1.09.  v 17,00 v kanceláři Společenství bude konzultační firmou Final předloženo posouzení jednotlivých nabídek. Sleduje Ing. Řezníček. Úkol trvá. 

1/24     Reklamace malby společných prostor. Na základě seznamu vad k 5.11.08 byl vystaven reklamační protokol a odeslán na zhotovitele. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

4/24     Odečty spotřeby vody a tepla za rok 2008. Program odečtů byl závěrem roku vyvěšen na Info-tabule. Zajistí pí. Lainová. Úkol splněn.

1/25     Dluhy za služby spojené s užíváním bytu. Po projednání s účtárnou zůstávají dlužníci : David Humlhanz, Klára Otáhalová. Pokyn k zahájení vymáhání na p. Humlhanza zajistí Ing. Procházková.Úkol trvá.

3/25     Netěsnost kanalizace v kolektoru. Definitivní oprava bude objednána u správce domu až za příznivého počasí. Sleduje Ing Řezníček. Úkol trvá.

1/26     Žádost Ing. Svítila o úhradu malby v kuchyni. Výbor odsouhlasil písemnou odpověď, kterou zpracovala Ing. Procházková.

 

B/ Nové úkoly :

1/01     Stanovisko p. Jiráska 1193/22 k Návrhu na změnu prohlášení vlastníka. Výbor obdržel nesouhlasné stanovisko s navrhovanou změnou a současně upozornění na možnost právní obrany. Celá záležitost bude znovu posouzena. Sleduje celý výbor.

2/01     Financování výměny oken. Výsledek hlasování bude oznámen po odevzdání všech hlasovacích lístků. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

3/01     Chybná montáž  2 ks vodoměrů na studenou vodu, vchod 1198. Bude objednána oprava montáže u SBD. Zajistí Ing. Řezníček.

 

C/ Přijatá usnesení :

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry k jednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny.

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru:

Nejsou.

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü  presenční listina přítomných

 

Příští schůze výboru se uskuteční  21.1.2009 v 19.00 hod.

 

V  Praze dne: 7.  1.  2009. 

 

Zapsal :            Řezníček v.r.