Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis č.21 ze dne 24.9.2008

25. 9. 2008

                                         Zápis č. 21 / A 25 / 2008

 

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  24. 9. 2008 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :         Ing. Procházková, Ing. Řezníček, pí Rambousková, pí Lainová, Mgr. Háková,  p. Slapnička

 

Omluveni:         -

 

Hosté:              Ing. Doktor

 

Zástupce SBD Praha 8: nepřítomen

                         

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

2/17.    Reklamace nátěru a zábradlí – Technická stránka - Ing. Řezníček. Vzorková     oprava výšky zábradlí bude provedena u :  pí Štulíková 1197, byt č. 5,

Nové reklamace nátěrů jsou zařazovány do původního seznamu – zajišťuje     p. Slapnička.

Zhotovitel provedl nové proměření a slíbil že se opět ozve. Sleduje Ing. Procházková. Úkol trvá.

4/20b) Oprava schodů – Zhotovitel vystavil smlouvu o dílo na opravu schodů 1192, 1193 a 1195.  Doplnění smlouvy zajistí Ing. Procházková. Úkol trvá.

2/23     Dokumentace na revitalizaci domu. Dne 23.9.08 byla odevzdána dokumentace ve stupni DSP. Po doplnění stanoviska HZS bude požádáno o stavební povolení. Sleduje Ing. Řezníček.Úkol splněn.

8/08     Nedoplatky za služby spojené s užíváním bytu. Žaloby na pana K. Hecla a na pana M. Jeřábka. Sleduje Ing. Procházková. Vypouští se, úkol zahrnut do 5/21.

2/14     Uzavření nových smluv na dodávky energií pro Společenství bude probíhat postupně dle výzvy správce domu. Byly projednány smlouvy o pronájmu a úklid společných prostor včetně valorizace. Přehled o stavu v uzavírání jednotlivých smluv a zprávu na každou schůzi výboru zajistí pí. Háková.

5/15     Pozemek pro umístění kontejnerů na odpadky – Umístění na pozemcích parc.č. 2364/296 a event. p.č. 2364/53 k.ú. Kobylisy (cca 15 m2) sleduje Ing. Procházková s pí. Lainovou. Úkol trvá.

5/16     Zateplení a sanace východní stěny domu – Bylo vydáno stavební povolení s právní mocí od 24.9.08. Sleduje Ing. Řezníček. Úkol splněn.

6/16     Výměna oken ve společných prostorách. Zhotovitel Art okna vystavil návrh smlouvy, budou ještě prověřeny reference a délka záruky. Zajišťuje Ing. Procházková. Úkol trvá.

1/17     Zateplení východní stěny domu – K dosud přijatým nabídkám byly osloveny další firmy přes e- portál. Přicházející nabídky jsou průběžně zařazovány do seznamu. Výběr bude proveden na příští schůzi výboru. Zajišťuje Ing. Řezníček. Úkol trvá.

2/17     Výtahy – Výsledkem jednání s firmou OTIS I byla dohoda o dokončení jednání po dořešení problematiky financování. Zajišťuje Ing. Řezníček. Úkol splněn.

3/17     Adresy vlastníků bydlících mimo – sjednocení se záznamy správce domu

zajistí pí Háková – do příští schůze.

2/19     Elektroměry vlastní spotřeby – režie. Prověrku počtu elektroměrů, jejich osazení na jednotlivé okruhy, volbu sazeb a návrh na přepojení (sloučení) zpracuje p. Slapnička do příští schůze výboru.

4/19     Služby domovníka prostřednictvím SBD 8.  Ing. Procházková zajistí dopracování pracovní smlouvy podle projednaných připomínek a předloží k podpisu do 30.9. Úkol pokračuje.

2/20     Hydraulický přepočet otopné soustavy. Byl objednán přepočet přímo u projektanta-specialisty s termínem do 30.9.08. Sleduje Ing. Řezníček.

3/20     Upomínky zálohových plateb 01-06/2008. Nedoručené upomínky byly předány zpět na SBD k doručení doporučenou poštou. Úkol splněn.

4/20     Nová výše příspěvků vlastníka (bez nákladu na komory). Nové rozpisy budou rozdány do schránek. Zajistí pí. Lainová. Úkol splněn.

5/20     Úklid – novou smlouvu na období od 1.9.08 uzavře Ing.Procházková. Splněno.

6/20     Výměna oken. Návrh na podklad pro hlasování o způsobu zajištění výměny zpracuje Ing. Procházková a rozešle členům výboru k připomínkám do příští schůze.

8/20     Výměna vadného kontejneru. Výměnu u Ipodecu zajistí Ing. Řezníček. Objednáno e-mailem. Úkol trvá.

 

B/  Nové úkoly :

1/21     Souhlas s inkasem PRE – Oznámit  ČSOB náš souhlas s přímým inkasem záloh pro PRE a.s.(pro účet 0017303403/00300, bez limitu a bez VS). Zajistí pí. Rambousková do 30.9.08

2/21     Úhrada záloh PRE za uplynulé období -  Na úhradu záloh podle zálohového plánu k 9. měsíci je nutno urychleně vystavit jednorázové příkazy k úhradě záloh na jednotlivá odběrná místa podle smluv (29 ks). Zajistí pí Rambousková do 30.9.

3/21     Finanční vypořádání mezi SBD 8 a Společenstvím – Dne 18.9.08 jsme obdrželi návrh na finanční vypořádání s SBD 8. Posouzení předloženého návrhu zpracuje pí. Rambousková do příští schůze výboru.

4/21     Stavební povolení na Revitalizaci domu – Po získání souhlasných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy bude požádáno o stavební povolení. Zprávu o stavu přípravy bude předkládat na každé schůzi výboru  Ing. Řezníček.

5/21     Dlužníci a jejich dluhy. Členové výboru byli seznámeni se stavem k 31.7.08. V příštím týdnu bude provedena aktualizace seznamu se zahrnutím úhrad v 08/08. Podle prohlášení JUDr. Hrabětové jsou všichni dlužníci z minulých let včetně r. 2007 zažalováni. Současně bude s SBD 8 dohodnut další postup pro jednotlivé skupiny ze seznamu. Zpráva o stavu bude předkládána na každé schůzi výboru. Sleduje pí. Rambousková.

6/21     Penále za opožděnou platbu příspěvků na správu domu – výbor po projednání záležitosti souhlasí se zrušením penalizace u vlastníků, kteří k 31.8 uhradili dlužné částky. K problematice se výbor znovu vrátí po získání aktualizace seznamu dlužníků a uhrazených dluhů.

7/21     Hromadná oprava ústředního topení. Bude provedena výzva na zjištění závad na ÚT s cílem zajistit hromadnou opravu. Zajistí Ing. Řezníček.

8/21     Zasklení lodžie – byla odsouhlaseno zasklení lodžie v bytě č. 1198/21 pí Poláková.

 

 

 

 

C/ Přijatá usnesení :

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

V záležitosti pracovní smlouvy domovníka bylo většinou členů odsouhlasena délka dovolené 4 týdny.

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru:

S rozhodnutím  výboru o délce dovolené domovníka nesouhlasí předsedkyně výboru Ing. Procházková a trvá na svém návrhu na délku 5 týdnů.

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü  presenční listina přítomných

 

Příští schůze výboru se uskuteční  8.10. 2008 v 19.00 hod.

 

V  Praze dne: 24. 9.  2008.

Zapsal :            Řezníček v.r.