Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis č.10 ze dne 7.5.2008

15. 5. 2008

Zápis č. 10 / A 25 / 2008

 

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  7. 5. 2008 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :       Ing. Procházková, Ing. Řezníček,  pan Slapnička,  pí Lainová, Mgr. Háková a pí Rambousková

 

Hosté:            Za kontrolní komisi částečně –  Ing. Doktor a pan Dominec

                         

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

 

2/17.   Reklamace nátěru a zábradlí – Ing. Procházková písemně požádala o provedení zkušební opravy v bytě paní Nevoralové, byt č. 27, Rajmonova 1198 ( telefon 732 160 785 ), po technické stránce úkol zajišťuje Ing. Řezníček. Úkol trvá.

 

7/17.   Zámečnická oprava vchodových dveří. SBD Praha á potvrdilo převzetí objednávky a zajišťuje provedení opravy. Úkol trvá.

 

4/20 b)   Oprava schodů – Ing. Procházková písemně požádala pana Hackera o zpracování návrhu smlouvy na kompletní opravu schodů ve vchodech 1192, 1193 a 1195. Úkol trvá.

 

4/21    Informační tabule byly dodány, pan Struharňanský uhradil platbu v hotovosti, byly odsouhlaseny doklady k proplacení. Úkol trvá.

 

2/23    Zpracování dokumentace na revitalizaci domu. V rámci výběrového řízení bylo poptáno 5 firem, pouze 2 firmy zpracovaly a zaslaly své nabídky. 2 firmy z kapacitních důvodů odmítly účast ve výběrovém řízení. Ing. Řezníček prověřil reference a spokojenost s provedením projektů. Úkol pokračuje.

 

3/25    Problematika smluv:

ü  Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

ü  Smlouva s ČSOB o družstevním kontu

ü  Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovnictví – ČSOB BUSINESSBANKING 24.

Ing. Procházková sjednala schůzku s ředitelkou SBD Praha 8 Mgr. Kukrálovou na 28. 4. 2008. Jednání se zúčastnila Ing. Procházková a Ing. Řezníček, byly projednány připomínky k výše uvedeným smlouvám. Chyby ve výpisu z rejstříku společenství byly opraveny, čekáme na proběhnutí lhůty na odvolání. Následně budou smlouvy uzavřeny. Úkol pokračuje.

 

7/04    Odstraněná havárie elektrické energie ve vchodě č. 1196, Ing. Procházková sleduje plnění v rámci pojistné události.

 

3/07    Doplnění sestav hlavních vodoměrů bylo provedeno u vodoměrů pro domy 1192, 1193, 1194 a 1195. Doplňování sestav pro domy č. 1196 a 1197 bude provedeno 13. 5. 2008 a pro dům 1198 15. 5. 2008. Na záěr budou vyměněny vypouštěcí uzávěry, které jsou zarostlé a mají ulámané ovládací páky.  Zajišťuje  Ing. Procházková.

 

4/08    Elektroměry. Identifikaci fakturovaných elektroměrů, u kterých není známo odběrné místo zajistí s firmou, která provádí odečty pan Slapnička. Úkol trvá.

 

5/08    Krátkodobý pronájem nebytového prostoru pro manžele Hutlovi. Ing. Procházková písemně nabídla pronájem skladového prostoru v přízemí za podmínky, že skladový prostor bude vyklizen do 15. 7. 2008. V případě zájmu byl dohodnut poplatek za krátkodobý pronájem 1 000.- Kč. Zajišťuje Ing. Procházková

 

6/08    Příprava 2. Shromáždění Společenství vlastníků. Byly předloženy a projednány veškeré materiály pro 2. Shromáždění vlastníků. Předložené materiály byly projednány a některé drobnosti byly na místě upraveny. Ing. Řezníček zkrátil zprávu o činnosti výboru za rok 2007 a za 1. – 5. měsíc 2008, kterou zpracovala Ing. Procházková.

ü  Materiály rozmnoží a odešlou vlastníkům bydlícím mimo Rajmonovu 1192 – 1198 Ing. Řezníček a pí Rambousková 9. 5. 2008

ü  Materiály rozdá do všech schránek v Rajmonově 1192 – 1198 pí Lainová 12. 5. 2008.

 

8/08    Ing. Procházková projednala na SBD Praha 8 postup vymáhání nedoplatků nájemného za roky 2003 – 2006. Písemně požádá o podání žaloby na pana K. Hecla a na pana M. Jeřábka.

           

4/ 09   Ing. Procházková písemně informovala vlastníka bytu č. 13, vchod č. 1192, paní  Dagmar Houserovou, na stížnosti týkající se chování nájemníků v jejím bytě a opakované protékání vody do nižších pater. Úkol splněn.

 

B/ Ostatní:

 

C/ Nové úkoly:

 

D/ Odsouhlasené platby:

           

1.    Faktura č. 15/2008 – Tuháček Karel – Doplnění sestav hlavních vodoměrů ve vchodu č. 1194 a 1195, částka 13 770.- Kč

 

2.    Příjmový doklad č. 0010954111 – potvrzení platby – za 8 ks. Informačních tabulí, částka 5 188.- Kč

 

 

 

 

E/  Přijatá usnesení :

 

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

F/ Výsledky hlasování členů výboru :

 

Závěry k jednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny s výjimkou bodu 6/08, u kterého byli 4 hlasy pro zkrácení zprávy, 2 hlasy proti zkrácení zprávy.

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru:

 

Ing. Procházková a pí Lainová nesouhlasí se zkrácením zprávy o činnosti výboru  za rok 2007 a za 1. – 5. měsíc 2008, které bylo provedeno na úkor její přehlednosti a úpravy.

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü  presenční listina přítomných

 

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční 21. 5. 2008 v 19.00 hod.

 

 

V  Praze dne: 7. 5.  2008.

                       

Zapsala :        Ing. Procházková Věra