Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.26 ze dne 6.12.2007

16. 12. 2007

Zápis č. 26 / A 25 / 2007

 

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  6. 12. 2007 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :       Ing. Procházková, Ing. Řezníček, Mgr. Háková, pí Rambousková a pí Lainová

 

Omluveni:       pan Slapnička

 

Hosté:            Za kontrolní komisi –  Ing. Doktor, pí Nohlová a pan Dominec

                        Zástupce SBD –  pan Jiří Cihelka

 

Viz. prezenční listina, která za založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

 

2/17.   Reklamace nátěru a zábradlí – Ing. Procházková zaslala na SBD Praha 8 další písemnou urgenci týkající se vypracování a zaslání výkresu s technickým řešením zvýšení zábradlí s tím, že pokud urgence zůstane  u firmy Houška dále bez odezvy, přistoupí SBD Praha 8 k podání žaloby ( tato část úkolu splněna ). SBD zaslalo zhotoviteli výzvu jako pokus o smír před zahájením právních kroků. Úkol trvá.

 

7/17.   Zámečnická oprava vchodových dveří. Ing. Procházková opakovaně písemně zaurgovala prohlídku a následnou opravu vchodových dveří.

( tato část úkolu je splněna ). Urgence zůstala bez odezvy. Ing. Procházková písemně požádala TO SBD o projednání s firmou nebo o doporučení jiné, seriozní firmy, která bude ochotná zajistit urychlené provedení oprav vchodových dveří. Úkol trvá.

 

7/19/c Oprava osvětlení zvonkových panelů. Oprava a dodání žárovek do zvonkových panelů Byla objednána. Žárovky byly doplněny pouze částečně, protože opravář jich neměl k dispozici dostatek. Doplnění  žárovek bylo provedeno. Úkol splněn.

 

7/19/d Oprava dvířek ve stěnách průchodů. Byla objednána. Došlo k dohodě, že dvířka opraví případně doplní firma Sušienka v průběhu provádění prací na severním a jižním štítu jako vícepráce. Tuto dohodu připomene panu Sušienkovi Ing. Řezníček. Úkol trvá.

 

4/20 b)  Ing. Procházková požádala 2 firmy z Prahy 8 o zpracování nabídek na opravy schodů ( nášlapů a hran ). Po obdržení těchto nabídek budou porovnány s nabídkou, která byla předána prostřednictvím SBD budou vyhodnoceny. Úkol trvá.

 

6/20 Připomínka paní Zelenkové k ovládání výtahu. Ing. Procházková objednala opravu výtahu ve vchodě č. 1197 a současně požádala o posouzení finanční náročnosti opravy ovládání výtahu ve vchodě č. 1195.  ( Tato část úkolu splněna ). Oprava výtahu ve vchodě 1197 byly provedena, finanční náročnost opravy ovládání výtahu ve vchodě 1195 se pohybuje mezi 18 až 20 tisíci Kč. Z uvedeného důvodu výbor rozhodl, že potřeba někdy opakovaně zmáčknout tlačítko při volbě patra není takový problém, aby bylo nutno vynaložit vysoké náklady na opravu ovládání. Úkol splněn.

 

9/20 Seznam fakturačních měřidel a jejich umístění sestavuje pan Slapnička, který požádal o prodloužení termínu do konce listopadu. Výbor prodloužení termínu odsouhlasil. Pan Slapnička je dosud mimo území ČR. Úkol trvá.

 

4/21 Pan Cihelka připraví návrh informačních tabulí a jejich umístění v jednotlivých vchodech domu. Pan Cihelka požádal firmu Atlantis Marshal o návrh informačních tabulí, které by splňovaly nové požadavky na jejich provedení. Výbor odsouhlasil návrh Ing. Řezníčka, že informační tabule budou umístěny ve vstupní hale na stěně proti prosklení u vstupních dveří ve východní straně domu. Výjimkou bude vchod 1193, kde tato stěna je nepřístupná, protože tudy vedou schody do kolektoru. Ve vchodě 1193 budou informační tabule umístěny na stěně proti dveřím do výtahu s mírným posunem tak, aby vstup do výtahu nebyl blokován lidmi, kteří čtou informace na vývěskách. Úkol trvá.

 

5/22    Ve 2. polovině prosince bude vyvěšen plán odečtů RTN, EITN a bytových vodoměrů ( viz. sdělení pana Němce ze dne 22. 9. 2007 ) – zajistí paní Lainová. Úkol trvá.

 

1/23    Byl projednán návrh na zpracování projektu na komplexní opravu celého domu  pro stavební povolení. Na zpracování projektu bude vypsáno výběrové řízení. Pro zpracování projektu byly dosud předloženy návrhy na firmy: Rala, s. r. o., Z projekt 90 a AWAL, s. r. o.  Úkol trvá.

 

2/23    Náměty na rozsah komplexní opravy domu připraví Ing. Řezníček a rozešle je členům výboru a zástupkyni kontrolní komise, paní Nohlové, k připomínkám a případnému doplnění. Úkol trvá.

 

7/23    Ing. Procházková sestavila žádost na všechny obyvatele domu o předání čísel mobilních telefonů případně telefonních čísel, na kterých je možné zastihnout obyvatele v případě havárie v domě. Paní Lainová zajistila rozmnožení žádostí a jejich rozdání do schránek. Většina uživatelů bytů předala výboru vyžádaná telefonní čísla. Pokud budou ještě dodatečně některá čísla předána, budou doplněna do seznamu. Seznam z předaných podkladů vypracuje Ing. Řezníček a předá ho vytisknutý ( nebo e-mailem ) všem členům výboru a kontrolní skupiny. Úkol pokračuje.

 

2/24    Pracovního jednání zástupců volených orgánů spravovaných objektů se zástupci představenstva a odbornými zaměstnanci SBD Praha 8 se uskutečnilo 26. 11. 2007 v 17,00 hod v klubovně domu Košťálova 2/1103 v Praze 8 a za výbor se zúčastnili Ing. Procházková a Ing. Řezníček. O obsahu a průběhu jednání výbor informovali. Úkol splněn.

 

8 / 24  Ing. Procházková vyzvala písemně. obyvatele bytu č. 25 ve vchodě č. 1195 aby odstranili kabelový rozvod, který je veden společnou chodbou domu  a anténu, kterou bez povolení umístili na společné lodžii přičemž  provrtali rám okna. O jednání Veroniky Horké a Jana Kampa vyrozuměla písemně  majitele bytu – pana Martina Šedivého, Na Ladech 233, 250 66 Zdiby. ( tato část úkolu je splněna ).Ve věci nepovoleného kabelového rozvodu v 8. patře domu č. 1195 došlo k omylu. Pan Šedivý není majitel bytu, ze kterého je rozvod vyveden. Ing. Procházková se panu Šedivému písemně omluvila za tento omyl. Paní Veronika Horká požádala o projednání záležitosti na schůzi výboru, na tuto schůzi se dostavila i s panem Kampem. Bylo dohodnuto, že kabelový rozvod bude odstraněn nejpozději před zahájením malování společných prostor domu – je potřeba zkontrolovat, jestli byl před zahájením malování rozvod skutečně odstraněn. Pro zavedení internetu je možné využít síť, která byla v domě zavedena.  Úkol splněn.

 

9/24    Ing. Procházková zajistila účetní uzávěrku za rok 2006 i uzávěrku za 3. čtvrtletí 2007. Úkol splněn.

 

1/25    V průchozí chodbě v 8. patře mezi vchody 1197 a 1198 nesvítí          osvětlení. Pan Struharňanský objednal opravu u pana Černého, který zjistil, že je přerušen elektrický rozvod v průchozí chodbě, opravu nebylo možno provést, protože je potřeba zajistit potřebný materiál. Po zajištění materiálu pan Černý opravu provede. Úkol trvá.

 

2/25    Ing. Řezníček objednal u TO SBD Praha 8 posouzení příčin špatné funkce radiátorů ÚT v horních patrech vchodu 1198 – u štítové stěny. Tato část úkolu splněna, po zjištění příčin výbor projedná další postup.

 

3/25    SBD Praha 8 vypracuje návrh mandátní smlouvy na správu domu Rajmonova 1192 – 1198.

 

4/25    Ing. Řezníček objednal u SBD Praha 8 výměnu kompenzárorů :

ü      Ve vchodu 1194, 10. patro, byt č. 28. pan Kutnohorský, mobil 739 128 299

ü      Ve vchodu č. 1196, 4. patro,  byt č. 10, paní Jelenová, mobil 723 719 277. – Paní Jelenová, v jejímž bytě měly být kompenzátory vyměněny pro odstranění šumu a hluku v ústředním topení, na který si paní Jelenová opakovaně stěžuje, výměnu kompenzátorů odmítla.

Úkol splněn.

 

5/25    Stížnost pana Ledvinky na zatékání do bytu při provádění rekonstrukce jižního štítu řeší s firmou Sušienka  Ing. Řezníček. Dosud nedošlo k dohodě mezi firmou a panem Ledvinkou, která by vyhovovala oběma stranám. Úkol pokračuje.

 

6/25    Ing. Procházková písemně upozornila paní Doškářovou, že žádost na povolení výměny oken, odsouhlasenou výborem společenství, je nutno zaslat správci domu, tj. SBD Praha 8. SBD Praha 8 sdělí paní Doškářové podmínky, které je nutno při výměně oken dodržet. Úkol splněn.

 

B/ Ostatní:

 

Ing. Procházková předložila výboru k prostudování a k připomínkám návrh podkladu pro výplatu odměn funkcionářů za rok 2006 a 2007. Celková výše odměn za výkon funkcí byla projednaná a schválená na schůzi shromáždění vlastníků 29. 5. 2007. Návrh rozdělení odměn jednotlivým funkcionářům za roky  2006 a 2007, předložený Ing. Procházkovou, byl všemi přítomnými členy výboru odsouhlasen bez námitek.

 

C/ Nové úkoly:

 

1/ 25   Paní Lainová rozdá do poštovních schránek upomínky a složenky dlužníkům.

 

2/25    Po té, co bude SBD Praha 8 podepsaná smlouva o pojištění majetku na rok 2008, Ing. Procházková zajistí její kopii, aby se výbor seznámil s rozsahem pojištění a podmínkami pojistného plnění.

 

3/25    Ing. Procházková zašle SBD Praha 8 projednaný a odsouhlasený podklad pro výplatu odměn funkcionářů společenství Rajmonova 1192 –1198 za rok 2006 a 2007.

 

4/25    Ing. Procházková požádá písemně MUDr. Schwarze ( majitele bytu č. 23 ve vchodě 1195 ) o telefonické spojení na toho, kdo zpřístupní byt pro provedení opravy kanalizační stoupačky. Vnuk MUDr. Schwarze, který v bytě bydlí, nekomunikuje a na žádost výboru telefonické spojení nepředal.

 

 

D/ Došlá pošta:

 

1.     Seznam upomínek dlužníků  včetně upomínek a složenek pro jednotlivé dlužníky.

 

2.     Zápis č. 9/2007 ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 23. 10. 2007.

 

3.     Dopis SBD Praha 8 ze dne 19. 11. 2007 – Pojištění majetku. Ing. Řezníček informoval výbor o projednání problematiky pojištění s pí Šťastnou, k dopisu nebudou zaslány připomínky.

 

4.     Dopis SBD Praha 8 ze dne 19. 11. 2007 – Odměny funkcionářů.

 

5.     Oznámení paní Moniky Polákové, vchod 1198, byt č. 21 o výměně oken

 

6.     Žádost MUDr. Zdeňka Schwarze o zajištění opravy kanalizační stoupačky, vchod č. 1195, byt. č. 23.

 

7.     Oznámení o změně majitele bytu č. 38, vchod č. 1195, které zasílá paní Jana Brožová (záležitosti týkající se bytu bude na základě plné moci vyřizovat paní Marie Pavlíková.

 

8.     Paní Jitka Kendra, vchod 1192, byt č. 16 oznamuje změnu příjmení z Mildorfova na Kendra a změnu bydliště ( Rajmonova 1192 ).

 

9.     Kopie dokladu „Poplatek za komunální odpad“ za 2. pololetí 2007.

 

10. Odsouhlasené faktury:

ü      Č. 104313372, Pražská plynárenská, Servis a distribuce, a. s. na částku 151 153,80 Kč, za opravu přípojky NTL( únik plynu na několika místech ) před domem Rajmonova 1194 – 1198, výkop, zjištění úniků, výměna potrubí, odzkoušení, natlakování, zahrnutí výkopu a uvedení do původního stavu.

ü      Č. 04107 Ing. Milan Punda, na částku 17 325.- Kč, za stavební dozor v měsíci listopad 2007

ü      Č. 5070094, SBD Praha 8 na částku3 354, 80 Kč za výměnu radiátoru, opravu ventilu ÚT, odvoz odloženého nábytku..

 

 

E/  Přijatá usnesení :

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

F/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry k jednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny.

 

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, pokud požádali o jejich zaprotokolování :

Námitky nejsou.

 

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu :

ü      presenční listina přítomných

ü      Podklad pro výplatu odměn funkcionářů za rok 2006 a 2007

           

Příští schůze výboru se koná    ve středu  19. 12. 2007      

 

V Praze dne 6.12. 2007             

Zapsala :        Ing. Procházková Věra